Petrov&Co.

финансово отчитане и анализ
 
НачалоЗа менЗа Petrov & Co.ПубликацииКонтакти  
Публикации  

Публикуваните в този раздел материали са достъпни за общо ползване, при условие че бъде посочен източника. Докладите от научни конференции, както и статиите, публикувани в специализирани издания са налични в PDF формат.

Електронни медии


Книги


Ежемесечното администриране на данък уикенд създава трудности

Bloomberg TV Bulgaria, 12.02.2016 г.

 

Разпределението на печалбата в ООД

Статия в kik-info.com, 05.01.2016 г.

Ролята на капитала и „победата“ на едностранното счетоводство

Статия в kik-info.com, 18.12.2015 г.

Едностранното счетоводно записване ни връща в миналият век

Статия в kik-info.com, 04.08.2015 г.

Уроците на фирмената (не)задлъжнялост

Статия в kik-info.com, 04.06.2015 г.

Доходи и данъци на земеделските производители

Статия в kik-info.com, 28.05.2015 г.

Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри

Книгата е заразителен пример за българските експерти в областта на финансите и счетоводството, за които периодът от последния четвърт век премина без ясни разделителни в материята свързана с „парите“ в една фирма. В книгата си, Петър Петров – един от „войните на този фронт“, демонстрира както рутината в работата на експерта, така и поглед над решенията-клишета. Това я прави както достъпна за студентите, ученици и курсисти по икономика и мениджмънт, така и добър инструмент за бързи и „умни“ решения от практикуващите собственици и мениджъри на фирми.“ 

Проф. д-р Милен Балтов,

Зам.-ректор на Бургаски свободен университет

Национално контактно лице за МСП по Програма „Хоризонт 2020“ на ЕС

„...книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ може да бъде образец за учебно помагало, което съчетава хармонично необходимия минимум от теория на счетоводството и финансите със задължителния практикум за лесно усвояване на такива знания и неусетното им превръщане в умения. Четенето на този самоучителен труд създава осезателно усещане, подобно на това, което изпитва всеки любител на природата, вървейки в непозната местност. Надеждният и опитен водач му осигурява комфорта да изпита удоволствие от самото пътуване, а не само от успешното пристигане в крайната точка, дори тя да е единствена цел. При това авторът е избрал да ни преведе през краткия път, а не по заобиколния, който е и по-труден, а на места дори отчайващ, в резултат на което някои от пътниците се загубват и не успяват да достигнат крайната дестинация.“

д.е.с. Слав Танев, регистриран одитор – преподавател по финансово счетоводство в катедра „Счетоводна отчетност“ на Икономически Университет - Варна

Доклади от конференции


Публикации в специализирани издания


Cycle of Working Capital and Liquidity - additional analyzes

Доклад, представен на Международна научно-практическа Интернет конференция „Актуални проблеми на икономиката и управлението в съвременните социално-икономически условия“, проведена на 14-15 октомври 2013 г. в Днепропетровск, Украйна

Цикъл на оборотния капитал и ликвидност - някои допълнителни анализи

Доклад, представен на Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и полезност на счетоводната информация”, проведена на 28-29 септември 2012 г. в Икономически Университет - Варна.

Модел за кризисна ликвидност и техническа ефективност - приложение в компании от сектора на възобновяемите енергийни източници

Доклад, представен на Национална конференция с международно участие "Образователни технологии 2012”, проведена на 21-22 септември 2012 г. в град Каварна

Ликвидност и кризисна ликвидност

Доклад, представен на Деветата международна научно-приложна конференция "Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”, проведена на 28 - 29 юни 2012 г. в град Варна.

Отчитането на таксата по чл. 35а от ЗЕВИ не е само счетоводен проблем

Списание "Актив-Счетоводна матрица". 2014, брой 7-8

Още веднъж за фирмената задлъжнялост, ликвидността и балансираният растеж

Списание "Актив-Счетоводна матрица". 2014, брой 6

Трябва ли да се облагат безвъзмездните помощи за земеделските производители?

Списание "Актив-Счетоводна матрица". 2011, брой 4

Използване на Z-Score моделите при анализа на финансовите отчети в България

Списание "Алтернативи", издание на Университета за национално и световно стопанство. 2001, брой 5-6

Дефинирането на показателите за ликвидност се нуждае от прецизиране

Вестник "Делова седмица”. 1998, брой 45

 

Актуално:

19-20 януари 2016. Семинар „Практически курс по финансов анализ на предприятието“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане":

гр. София.

Информация и записване

24-25 март 2016. Семинар „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“.

Организатор: „Германо-Българска индустриално-търговска камара“. Място на провеждане:

гр. Пловдив.

Очаквайте информация

Услугите се предоставят от Петър Петров,

Петров и Партньори ООД, Перфект груп ООД и КонсултКо ООД.